Latest 12 Day Online Result On NIGHT
» Livedraw will be started on 22:50 - 22:30 (GMT+7)
# Date Ticket Result
1 Saturday,
17 Nov 2018
2071
2 Friday,
16 Nov 2018
2068
3 Thursday,
15 Nov 2018
2065
4 Wednesday,
14 Nov 2018
2062
5 Tuesday,
13 Nov 2018
2059
6 Monday,
12 Nov 2018
2056
7 Sunday,
11 Nov 2018
2053
8 Saturday,
10 Nov 2018
2050
9 Friday,
09 Nov 2018
2047
10 Thursday,
08 Nov 2018
2044
11 Wednesday,
07 Nov 2018
2041
12 Tuesday,
06 Nov 2018
2038